Menú Tancar
Botiga online

Política de privacitat

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos, i a la legislació espanyola de protecció de dades, Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, així com a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), l'entitat aquí relacionada l’informa el tractament de les dades personals segons aquesta Política de Privacitat.

L'entitat responsable d'aquest lloc web, CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL, d'ara endavant, CELLERS DOMENYS posa a disposició dels usuaris el present document per informar-los de la Política de Privacitat en protecció de dades adoptada.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.

Responsable del tractament de les seves dades personals

 • Identitat del Responsable: CELLERS DOMENYS I SECCIO DE CRÈDIT, SCCL
 • Nom comercial: CELLERS DOMENYS
 • NIF / CIF: F-43012384
 • Direcció: C/ Prat de la Riba, 18, 43713-Sant Jaume dels Domenys
 • Correu electrònic: administracio@cellersdomenys.com
 • Pàgina web: https://www.cellersdomenys.com/
 • Activitat: Cooperativa agrícola amb Secció de Crèdit.

Inscrita en el registre General de Cooperatives de la Generalitat de Catalunya amb el num.124.

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 2016/679) i Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, les dades personals que ens faciliti a través dels formularis del web, o de la subscripció de la Newsletter, rebran el tractament de dades d’ "usuaris".

Finalitats del tractament de dades

Tractem les dades personals dels nostres contactes, usuaris, clients, socis i proveïdors amb la finalitat de gestionar la relació amb la nostra cooperativa i, en especial, els aspectes contractuals, la tramesa d’informació de la nostra entitat i del sector, l’organització d’activitats, campanyes o esdeveniments i la tramesa de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica), l’enviament de la Newsletter i la venda dels productes que consten en el catàleg de la botiga on line.

Conservació de dades

Les dades personals es conservaran durant el termini de 5 anys de conformitat amb la normativa fiscal vigent i, si s'escau, durant 10 anys segons la Llei de prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme, pel que fa a les dades de la Secció de Crèdit.

Les dades de contacte es conservaran mentre no se’n sol·liciti la supressió.

En qualsevol cas, CELLERS DOMENYS conservarà les seves dades personals mentre siguin necessàries per a la prestació de serveis contractats, a menys que se’ns en sol·liciti la supressió. Tanmateix, es conservaran durant el període de temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui d’acord amb la tipologia de les dades i la finalitat de la seva obtenció.

Legitimació per al tractament de dades

La base legal per al tractament de les seves dades és en la majoria de les ocasions l’existència d’un contracte previ amb CELLERS DOMENYS, o en el seu defecte, el consentiment exprés de l’usuari, atorgat en els formularis que pot emplenar i en les comandes realitzades a la botiga on line.

L'oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol•licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució de la compravenda ni del contracte de subscripció del servei, per exemple en el cas de la secció de crèdit.

Destinataris

Les dades únicament podran comunicar-se a organitzacions vinculades a CELLERS DOMENYS en l’àmbit de la gestió dels seus productes i/o serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, com seria el cas de les empreses de transport, així com a aquelles Administracions Públiques competents quan ho exigeixi la normativa vigent.

CELLERS DOMENYS no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a les mateixes per part de tercers, i no pot assumir cap responsabilitat per aquests atacs.

El personal de CELLERS DOMENYS podrà accedir a les seves dades segons cadascuna de les finalitats del tractament i amb els objectius descrits en aquesta Política de Privacitat. Tots els empleats de CELLERS DOMENYS han estat formats i informats de les seves responsabilitats al respecte i signen l’acord de confidencialitat i bones praxis corresponent. Igualment, poden accedir a les seves dades, aquelles organitzacions necessàries per a la gestió adequada de la prestació del servei, com per exemple, proveïdors informàtics i gestors de la pàgina web, empreses d’enviaments postals o missatgeries.

CELLERS DOMENYS ha establert contractes o acords contractuals i mesures de seguretat amb aquests tercers, per garantir l’adequat nivell de seguretat i de protecció de les dades personals.

Drets de l’interessat

Pot sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades en qualsevol moment.

L’usuari registrat conserva en tot moment la possibilitat d’exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament, portabilitat u oposició al tractament de les seves dades mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a rgpd@cellersdomenys.com o d’un correu postal a C/ Prat de la Riba, 18, 43713-Sant Jaume dels Domenys, acompanyat d’un document que acrediti la seva identitat.

Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, d’1 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. També pot adreçar-te a l'AEPD (www.agpd.es) si ha vist vulnerats els seus drets i llibertats.

Tipologia de dades

Es tracten les dades bàsiques d’identificació (nom, cognoms, NIF), de contacte (adreça postal i electrònica, telèfon) i bancàries (número de targeta de crèdit). No es tracten categories de dades especialment protegides.

No s’elimina informació, a menys que sigui sol•licitada la supressió per part de l’usuari i, sempre i quan, aquesta supressió s’escaigui. La informació sempre està disponible, malgrat que pot estar bloquejada per a lliuraments de caràcter informatiu, de màrqueting i/o comercial, si s’han exercitat els drets de supressió, limitació al tractament o bé oposició per part de l’usuari.

Política de Seguretat de la informació i accés

L’accés a la base de dades està protegit mitjançant usuari i contrasenya. En el cas d’accés remot autoritzat, aquest es realitza a través de protocols de comunicacions SSL.

Política de resposta davant incidents de seguretat

CELLERS DOMENYS ha adoptat mesures de protecció tècniques i organitzatives apropiades i aquestes mesures s’apliquen a les dades que podrien estar afectades per potencial violacions de seguretat. No hi ha accés a dades de clients/usuaris per persones que no estiguin autoritzades a accedir a elles. En cas que CELLERS DOMENYS identifiqui una violació de seguretat de dades personals que comprometi als seus usuaris, es notificarà a l’autoritat competent dintre les 72h i als usuaris, si fos el cas, a la major brevetat possible al respecte.

Canvis en la Política de Privacitat

CELLERS DOMENYS es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. En aquests supòsits, CELLERS DOMENYS anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb indicació de la data de la darrera versió.

Versió: març 2021

Condicions generals d'ús

 • Identitat del Responsable: CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL
 • Nom comercial: CELLERS DOMENYS
 • NIF / CIF: F-43012384
 • Direcció: C/ Prat de la Riba, 18, 43713-Sant Jaume dels Domenys
 • Correu electrònic: administracio@cellerdomenys.com
 • Correu electrònic exercici de drets: rgpd@cellerdomenys.com
 • Activitat: Cooperativa agrícola amb Secció de Crèdit. Engloba les seccions de crèdit de Rocafort de Queralt, Blancafort, Pira, Banyeres del Penedès, Rodonyà i La Bisbal del Penedès.

Acceptació de l’usuari

Aquest document (en endavant anomenat “Condicions d’ús”) té per objectiu regular l’ús de l’espai web que CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL (en endavant, “CELLERS DOMENYS”) posa a disposició del públic en l’adreça https://www.cellersdomenys.com

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que contenguin són propietat titular de CELLERS DOMENYS, a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

La utilització de l’espai web per un tercer l’atribueix la condició d’usuari i suposa la completa acceptació d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de privacitat.

Informació general del Lloc Web

En compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'ofereix la informació general del Lloc Web:

1. Accés a la Web

El simple accés al Lloc Web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per l'Usuari.

2. Necessitat de Registre

La utilització de determinats serveis i continguts podrà estar condicionada al Registre previ de l'Usuari.

Les dades introduïdes per l'Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces. L'Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua d’aquesta. A aquests efectes, l'accés a àrees restringides i/o l'ús dels serveis i continguts realitzat sota la contrasenya d'un usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari registrat, qui respondrà en tot cas d'aquest accés i ús.

3. Normes d'utilització del Lloc Web

L'Usuari s'obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis conforme al que estableix la llei, la moral, l'ordre públic i en les presents Condicions Generals.

Així mateix, s'obliga fer un ús adequat dels serveis i / o continguts del Lloc Web i a no utilitzar per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable.

L'Usuari s'obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol classe de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions Generals. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l'Usuari es compromet a:

 1. No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.
 2. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol classe d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.
 3. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol classe d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
 4. No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu brossa", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra forma de sol·licitud.
 5. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.
 6. No suplantar altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i / o continguts del Lloc Web.
 7. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol classe d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web o de tercers.
 8. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol classe d'informació, element o contingut que suposi una violació el secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

L'Usuari s'obliga a mantenir indemne a CELLERS DOMENYS davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, reservant-se, a més, CELLERS DOMENYS el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

De vegades, CELLERS DOMENYS pot facilitar a l'Usuari a través de les seves comunicacions, com ara els butlletins diaris, un enllaç que li permetrà accedir al seu compte personal. Aquest accés es durà a terme a través d'una adreça única i privada, de manera que l'Usuari no necessitarà introduir les seves claus d'accés al Lloc web. En conseqüència, l'Usuari haurà de tractar les comunicacions de CELLERS DOMENYS de forma confidencial i abstenir-se d’enviar-les a tercers, a fi d'evitar accessos no autoritzats a la informació privada del seu compte.

4. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web

El servei d'accés a https://www.cellersdomenys.com pot incloure dispositius tècnics d'enllaç, directoris i fins i tot instruments de recerca que permeten l'Usuari accedir a altres pàgines i Portals d'Internet (en endavant, "Llocs enllaçats"). En aquests casos, CELLERS DOMENYS només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar a CELLERS DOMENYS, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l'existència de Llocs enllaçats ha de pressuposar la formalització d'acords amb els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de CELLERS DOMENYS amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

CELLERS DOMENYS no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a CELLERS DOMENYS.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts de https://www.cellersdomenys.com entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de CELLERS DOMENYS o de tercers, dels que compta amb autorització, sense que puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de CELLERS DOMENYS o tercers, sense que pugui entendre que l'accés a la Web atribueix algun dret sobre aquests.

En tot cas, l'Usuari coneix i accepta que les qualificacions i els comentaris que realitzi sobre els productes disponibles a través del Lloc Web podran ser accessibles per a la resta dels Usuaris del Lloc Web, incloent-hi la identitat del seu autor.

Regiment de responsabilitat

L'accés de l'Usuari a https://www.cellersdomenys.com no implica per CELLERS DOMENYS l'obligació de controlar l'absència de virus, galetes o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

CELLERS DOMENYS no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc Web.

CELLERS DOMENYS no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol classe produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel•lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació d'aquest o amb caràcter previ.

Responsabilitat de CELLERS DOMENYS per la utilització del web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què es pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del present espai web. Per la seva part CELLERS DOMENYS queda exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.

L’usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra CELLERS DOMENYS, basada en la utilització de l’espai web per l’usuari. Si és el cas, l’usuari assumirà totes les despeses, costos i les indemnitzacions que es reclamin a CELLERS DOMENYS amb motiu de reclamacions o d´accions legals que li siguin atribuïdes.

Responsabilitat de CELLERS DOMENYS pel funcionament del web

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni adequadament. En principi, pot garantir-se el funcionament correcte diari. No obstant això, no es pot descartar la possibilitat que puguin donar-se circumstàncies, com poden ser els errors de programació, que es produeixin interrupcions al servei, per dur a terme tasques de manteniment, o que succeeixin fets fora del seu control, com poden ser les causes de força major, catàstrofes naturals, accions de hackers o crackers, o circumstàncies semblants que impossibilitin l'accés a la pàgina web.

Responsabilitat de CELLERS DOMENYS per enllaços des del web

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers. Atès que CELLERS DOMENYS no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, al seu lloc web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte als esmentats continguts. En tot cas, es procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a l’esmentat lloc web, informant a les autoritats competents del contingut en qüestió.

Correus comercials

D'acord amb la Llei 34/2002, de Serveis de la informació i de comerç electrònic, CELLERS DOMENYS no realitza pràctiques de Spam, de manera que no enviarà correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari. En conseqüència, en el formulari de contacte que hi ha a la web, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per a rebre informació comercial.

CELLERS DOMENYS es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Legislació aplicable i competència judicial

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l’execució d’aquesta Política de Privacitat s’interpretarà segons la legislació espanyola. CELLERS DOMENYS i l’usuari, amb renúncia a qualsevol altra jurisdicció que els hi pugui correspondre, se sotmeten a la dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona.

Versió: març 2021