Principis cooperatius

La pauta cooperativista

Els principis cooperatius són la base i la raó de ser de la cooperativa Cellers Domenys. La gestió democràtica, la propietat conjunta i l’adhesió voluntària a l’entitat són les claus per potenciar els valors d’equitat, solidaritat, autoresponsabilitat i ajuda mútua del cooperativisme.

La vocació social, la responsabilitat, la transparència i l’honestedat són els valors ètics de tots els socis cooperativistes. Els principis cooperatius són la pauta per posar en pràctica aquests valors cooperatius. N’hi ha set:

 

1- L’adhesió voluntària

Els socis i sòcies són els que decideixen formar part de la cooperativa, sense discriminacions de cap tipus. Els associats poden aportar el seu treball a la cooperativa i utilitzar-ne els serveis.

2- La gestió democràtica per part dels associats

Tots els socis i sòcies participen activament en la presa de decisions i en la fixació de les polítiques d’actuació. La participació implica el dret i el deure de ser escollit per als càrrecs socials on cada soci té un vot.

3- Participació econòmica

Els estatuts fixen l’aportació de capital per formar part de la cooperativa. Els associats assumeixen la gestió del capital de manera democràtica.

4- L’autonomia i la independència

La cooperativa és una organització autònoma, gestionada pels seus associats. 

5- L’educació, la formació i la informació

El desenvolupament eficaç de la cooperativa rau en que ha de proporcionar formació als seus membres integrants.

6- La cooperació entre les cooperatives

El cooperativisme dóna suport al moviment cooperatiu a la vegada que dóna servei als seus associats.

7- L’interès per la comunitat local

La promoció i desenvolupament de la comunitat és una de les principals responsabilitats de la cooperativa. Aquesta n’ha de promoure la participació i el quòrum social.